Požadavky a struktura bezpečnostní analýzy
Logo Europasecura
Soutěž Europasecura.cz

Požadavky a struktura bezpečnostní analýzy

Rozsah: Obvyklý rozsah je 8 až 10 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer), maximální rozsah deseti normostran nesmí být překročen. Do tohoto rozsahu se nezapočítává titulní strana, obsah, seznam informačních zdrojů a jejich reflexe, poznámky pod čarou a přílohy. Bezpečnostní analýzy obecně nemají striktně předepsanou strukturu, ale měly by být logicky zpracovány a musí splňovat základní požadavky odborných prací, především pak rozsah a korektní citování.

Citování a práce se zdroji: V případě citování je nutné dodržet jeden citační styl (v textu dodržujte citační styl buď v závorkách v textu, nebo v poznámkách pod čarou) a citační normu (doporučujeme normu ČSN ISO 690). Více k citování například zde. Práce musí obsahovat závěrečný seznam zdrojů. Při práci se zdroji dbejte na spolehlivost a ověřitelnost. Nejlépe používejte tištěné publikace a oficiální webové stránky mezinárodních institucí nebo uznávaných médií, která pracují s ověřenými zdroji (dohledatelný autor, datum vzniku článku, ověřitelná fakta apod.).

Formální úprava práce: Analýza by měla být konzistentní i po grafické stránce. Zvolte patkové písmo (např.: Times New Roman), velikost 11-12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku. Na titulní stránku uveďte jména členů*ek týmu, název práce, kraj a název školy, kterou reprezentujete, a případně další informace dle vašeho uvážení.

Doporučená struktura práce:

a. Úvod:

 • Představení cílů práce, vymezení oblasti, vytyčení výzkumných otázek – v závěru byste si měli odpovědět a shrnout naplnění cíle/ů práce.
 • Pozadí problému, jeho vymezení, důvody vzniku atd.; jedná se o krátké uvedení a pochopení historických souvislostí.
 • Zmiňujte jen relevantní historická fakta, která přímo souvisí s konfliktem.
 • Doporučený rozsah: 1800 znaků.
 • Maximální počet získaných bodů: 10


b. Popis a analýza současné situace:

 • Popis a analýza zúčastněných stran – zájmy stran, charakteristika, cíle, metody.
 • Aktuální vývoj konfliktu.
 • Jaké nástroje bezpečnostní politiky jsou využívané pro řešení konfliktu? (ekonomické sankce, vojenská intervence, mediace vyjednávání apod.).
 • Dopad na mezinárodní situaci, především na EU a NATO, případně ČR.
 • Maximální počet získaných bodů: 25


c. Možnosti dalšího vývoje:

 • Na základě analýzy současného vývoje a pozic zúčastněných stran navrhněte možné scénáře dalšího vývoje – zohledněte reálné možnosti vývoje.
 • Určete časový horizont vývoje (dle charakteru zadaného tématu).
 • Ve scénářích uveďte roli/zapojení EU, NATO, případně ČR
 • Maximální počet získaných bodů: 20


d. Doporučení pro EU a NATO:

 • Navrhněte doporučení, jak postupovat dál, jaké formy pomoci či nástroje mohou organizace využít, případně jaké stanovisko zaujmout.
 • Důraz by měl být kladen na dosažení stability a míru v dané oblasti – zohledněte i lidská práva.
 • Navržené doporučení, respektive stanovisko, musí být zdůvodněno. Chybět by nemělo ani vyjmenování potenciálních rizik plynoucích z tohoto doporučení.
 • Maximální počet získaných bodů: 30


e. Závěr:

 • Shrnutí hlavních argumentů celé práce.
 • Navázání na úvod práce – odpovědi na výzkumné otázky.
 • Maximální počet získaných bodů: 5


f. Práce se zdroji a formální úprava práce:

 • Na konci práce uveďte úplný seznam zdrojů, které byly v práci použity.
 • Za seznamem zdrojů uveďte krátkou reflexi/kritické zhodnocení používaných zdrojů. Pokuste se odpovědět na otázky typu: S jakými problémy jste se při hledání informací setkali? Narazili jste na dezinformační weby? Jak je možné takové weby rozeznat?
 • Dodržujte výše uvedená doporučení k formální úpravě celé práce.
 • Maximální počet získaných bodů: 10

Příklady odkud čerpat informace:

 • www.ec.europa.eu – oficiální stránky Evropské komise
 • www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o členství ČR v Evropské unii. Tento portál provozuje Úřad vlády ČR.
 • www.nato.int - oficiální portál Severoatlantické aliance
 • www.eeas.europa.eu – oficiální stránky Evropské služby pro vnější činnost. Naleznete zde užitečné informace k postoji EU v mezinárodních otázkách.
 • www.mzv.cz – oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • www.mocr.army.cz – oficiální stránky Ministerstva obrany ČR.
 • www.europeum.org - stránky hlavního organizátora soutěže s články a komentáři
 • www.euractiv.cz - stránky věnované informacím o Evropské unii. Portál je součástí mezinárodní sítě EurActiv.com.

Doporučení pro tvorbu bezpečnostní analýzy:

 • Vycházejte ze zadání témat uvedených v dokumentu Témata bezpečnostních analýz.
 • Během přípravy bezpečnostní analýzy je skvělé konzultovat své závěry/názory/doporučení s Vašimi vyučujícími, přáteli a odborníky jako jsou například univerzitní pedagogové, pracovníci výzkumných institucí atd.
 • Bezpečnostní analýza musí být Vašim vlastním dílem. Porota zkontroluje originalitu každé práce. V případě, že analýza nebo její část budou převzaty z již existujícího díla, které není citováno nebo je použito v nepřiměřeném rozsahu, může být tým, který takovou analýzu předložil, ze soutěže vyloučen. Zmíněné ustanovení se netýká citací v přiměřeném rozsahu, které jsou v textu řádně označeny (přímé citace nebo parafrázování s uvedeným zdrojem).
 • Každá práce musí obsahovat seznam zdrojů, které byly použity. Zároveň u každé faktické informace, která je převzata, je nutno v poznámce pod čarou nebo přímo v textu v závorkách uvést zdroj, odkud pochází. Na konci uveďte kompletní seznam používaných zdrojů a krátkou reflexi práce se zdroji (viz bod f.)
 • Do bezpečnostní analýzy je možno zapracovat obrázky, mapy a další materiály, které vhodně doplňují informace z analýzy. Vše však musí být v jednom dokumentu, na samostatné přílohy nebude brán ohled.