Písemná část krajského kola INFORMACE
Logo Europasecura
Soutěž Europasecura.cz

Podrobné informace o písemné části krajského kola

Do krajského kola postoupí v rámci každého kraje nejlepší týmy podle počtu dosažených bodů v základním kole soutěže. Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní. Více informací o ústní části najdete pod tímto odkazem.

V písemné části krajského kola mají postupující týmy za úkol vypracovat bezpečnostní analýzu současného konfliktu. Soutěžící se stanou expertkami a experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení řešení konfliktu pro Evropskou unii, případně NATO. Úkolem soutěžících týmů je nastudovat historické pozadí řešeného konfliktu, zjistit co možná nejvíce podrobností o současné situaci a roli jednotlivých hráčů (států, organizací) v kontextu mezinárodní politiky a navrhnout určitý způsob řešení, který by byl pro konkrétní vládu či organizaci výhodný. Důraz by měl být kladen na dosažení stability a míru v konkrétní oblasti. Na vypracování bezpečnostní analýzy se podílí celý tým a je na Vás, jak si práci v týmu rozdělíte.

Kdy: od 20. března (zadání témat) do 27. dubna (analýzy odevzdávejte max. do 23:59)


Co je úkolem: Vytvořit bezpečnostní analýzu, téma bude náhodně přiřazeno organizátory, téma není možné měnit. Seznam témat bezpečnostních analýz najdete pod tímto odkazem. Organizátoři si vyhrazují změnu v tématech před jejich zadáním s ohledem na aktuální vývoj ve světě. Bezpečnostní analýza by měla splňovat všechny požadavky uvedené níže na konci nebo pod tímto odkazem.

Odevzdání analýz: do 27. dubna (max. do 23:59) zaslat emailem ve Word dokumentu (.docx nebo .doc) a zároveň ve formátu PDF (tj. 2 soubory) na adresu europasecura@europasecura.cz - do předmětu emailu uvádějte „kraj-téma-příjmení kapitána/ky“ (např. Jihočeský-Sýrie-Nováková), stejně tak pojmenujte oba dva soubory. 

Zveřejnění výsledků: do 11. května 2020

Aktuální informace s ohledem na opatření v rámci pandemie COVID-19

Písemná část krajských kol nadále plně probíhá a počítáme i s dalšími částmi soutěže. Způsob, jakým budete bezpečnostní analýzu vypracovávat necháme plně na Vás. V ideálním případě byste měli na práci spolupracovat jako celý tým, ale práci může vypracovat i jen část Vašeho týmu. Není potřeba se kvůli tvorbě analýzy osobně scházet a celé písemné kolo lze snadno zvládnout online. Můžeme Vám doporučit např. sdílení dokumentů online (např. Google Docs), pravidelnou komunikaci přes online kanály, abyste se domlouvali na postupu práce apod..

Nastudujte si všechny požadavky – provedou Vás celým procesem psaní a pomůžou Vám se samotnou strukturou analýzy. Všímejte si, že v Požadavcích a struktuře bezpečnostní analýzy jsou uvedena i bodová hodnocení za jednotlivé části. Doporučujeme věnovat částem, které jsou nejvíce bodově ohodnocené, dostatečnou pozornost (tj. neztrácejte většinu času s historickým úvodem do konfliktu, ale věnujte se především současné situaci, možnostem řešení situace a doporučení pro EU a NATO). Odborná porota bude Vaše analýzy bodovat přesně podle těchto požadavků. V případě dotazů nás kdykoliv kontaktujte.

Tipy pro písemnou část:

 • Uvědomit si časovou náročnost práce – práce vyžaduje více nežli jednu noc před datem odevzdání.
 • Rozdělit si práci v týmu a efektivně zorganizovat úkoly – nezapomeňte, že pracujete v týmu. Myslete na schopnosti členů týmů a využijte jejich nejsilnější stránky.
 • Využijte možnost konzultovat práci. Dejte práci přečíst Vašim vyučujícím, přátelům, nebo dokonce expertům, novinářům apod., případné připomínky zapracujte a získejte tak větší šanci na úspěch.
 • Dbejte na formální náležitosti – odpovídající citování, přehlednost a dělení textu, gramatika a v neposlední řadě kvalita jazyka, kterým je práce psána. Text by měl mít neutrální tón a neměl by obsahovat rozličné citově zabarvené či banální výroky. Vycházejte z požadavků a hodnotících kritérií.
 • V práci citujte zdroje, ze kterých vycházíte a čerpáte informace.
 • Nekopírujte části cizích prací, které byste vydávali za své. Všechny bezpečnostní analýzy projdou kontrolou plagiátů. Práce, které budou vykazovat vysokou shodu s jinými texty bez uvedení zdrojů, budou ze soutěže vyloučeny.    
 • Naučte se pracovat zdroji – je důležité si uvědomit, že za zdroj nelze považovat jen Wikipedii či na podobném principu fungující stránky. Je tedy důležité hledat relevantní odborné publikace a články a následně je odpovídající formou zapracovat coby použitou literaturu a jiné zdroje. 
 • A jako poslední je důležité se nezaleknout formy bezpečnostní analýzy. Pro další studium na SŠ nebo VŠ se vám bude hodit, že umíte psát odborné práce. Získáte tak velkou výhodu před ostatními. Důkladně nastudujte požadavky a strukturu práce, navedou vás, jak se s prací vypořádat.

Na co se v bezpečnostní analýze zaměřit:

 • Zájmy a postavení států zapojených do konfliktu – kdo jsou soupeřící státy, jaké velmoci zasahující do konfliktu a jaké jsou jejich hlavní zájmy?
 • Role EU a případné zapojení NATO – jak do konfliktu zasahuje EU a NATO? Jaký to má dopad na členské státy obou organizací? A co by měla Evropská unie, případně Severoatlantická aliance dělat jinak nebo lépe?
 • Podmínky případného míru a největší překážky jeho dosažení
 • Aktuální stav konfliktu a možný vliv pandemie COVID-19 na situaci a na přístup aktérů
 • Možné scénáře řešení a výhled do budoucna s ohledem na současnou situaci ve světě
 • Omezte historiografii konfliktu a soustřeďte se na aktuální problematiku, souvislosti, budoucí vývoj situace a doporučení pro EU a NATO.

Tipy, na co se zaměřit při psaní analýzy jsou návodné a mají Vám pomoci zorientovat se v daném konfliktu. V jednotlivých tématech vycházejte i ze zadání těchto témat. Jejich kompletní zapojení do analýzy není vyžadováno, avšak je doporučeno se jim věnovat. Doporučujeme důsledně prostudovat dokument Požadavky a struktura bezpečnostní analýzy, který Vám poskytne dobrý výchozí bod pro vytvoření vhodně zaměřené a strukturované práce.

Často kladené otázky k písemné části krajského kola:

Pokud se jeden z členů týmu nemůže/nechce účastnit písemné části krajského kola, můžeme za něho nominovat náhradníka?

Ano, je to možné, ale v této sestavě se musíte účastnit i dalších kol soutěže. Vždy je nutné změnu nahlásit na emailu europasecura@europasecura.cz a uvést jméno, příjmení a emailový kontakt na nového člena a jméno člena, kterého chcete vyměnit. Změnu člena je možné provést jednou za soutěž.

Do krajského kola si máme sami vybrat bezpečnostní analýzu, nebo nám bude přidělena?
Každému týmu, který postoupil do krajského kola, bude náhodně přiděleno jedno z témat. Změna tématu není možná.